Monday, October 25, 2010

Dimitri Tsykalov

Recently found these great fruit & veggie skulls by Dimitri Tsykalov:
No comments: